תמ"א 38


תמ"א 38

 2004 תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38) אושרה על-ידי המועצה הארצית בחודש דצמבר  
ועל-ידי הממשלה בחודש אפריל 2005. מטרת התמ"א היא לעודד חיזוקם של בניינים קיימים באמצעות תוספות בניה בהיקף מוגבל, תוך התניית התוספת בחיזוק המבנה כולו.
תמ"א 38 מאפשרת מתן היתרי בניה מכחה היא, ואינה מחייבת הכנת תוכניות מפורטות. יחד עם זאת, הזכויות שהיא מאפשרת כתמריץ לחיזוק מבנים אינן זכויות מוקנות.
התמ"א מעניקה לועדה המקומית שיקול דעת ושומרת על זכותה לקבוע אלו תוספות בניה לאשר לכל מבנה ואף לסרב לתת היתר בניה הכרוך בתוספת זכויות, משיקולים תכנוניים, אדריכליים, נופיים, כושר נשיאה של תשתיות וכד'. הועדה אינה יכולה לסרב להיתר לחיזוק מבנה שאין עמו תוספת בניה, אך יכולה לקבוע את שיטת החיזוק ואת אופן שילוב רכיבי החיזוק בחזיתות המבנה.
בנוסף, התמ"א מתנה מימוש זכויות בניה מתוקף תוכניות מפורטות שאושרו קודם לאישור התמ"א בחיזוק המבנה הקיים יחד עם התוספת, למעט במקרים מיוחדים המפורטים בתמ"א. מסמך מדיניות זה נועד לצייד את הועדה המקומית בכלים שיאפשרו לה לבחון בקשות להיתרי בניה המוגשות מכח התמ"א ולקבל החלטות באופן מושכל, מקצועי ועקבי שיוכלו לעמוד במבחן משפטי וציבורי. קבלת החלטות כזו תסייע בהשגת מטרת התמ"א, חיזוק מבנים, תוך שמירת מרקמים יחודיים בעיר ושיפור חזות המבנים. המסמך יעודכן מעת לעת לפי הנסיון המצטבר והסוגיות הנוספות שיעלו ויחייבו קביעת מדיניות של הועדה המקומית. המסמך יוצג במרכז המידע של מינהל הנדסה ובאתר האינטרנט של העירייה. הפניה אל המסמך תצורף לכל תיק מידע שעיסוקו בקשה לתוספת בניה ו/או לחיזוק מבנה קיים, כדי שתושבים ובעלי נכסים בעיר יוכלו להעריך מראש את האפשרויות שתמ"א 38 והמדיניות העירונית פותחות לפניהם ולתכנן בהתאם.